PROGRAMY ORAZ AKCJE

PROGRAMY, PROJEKTY, KAMPANIE, INNOWACJE PEDAGOGICZNE

ROK SZKOLNY 2023/2024

Przedszkole Gminne w Świeszynie bierze udział w projekcie edukacyjnym

,, Matematycznie zakręceni’’. Projekt trwa od marca 2023r do lutego 2025r. Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 16 w Koszalinie, Centrum edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Politechnika Koszalińska.

Adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym , rodzice oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego. Tematyką projektu w tym półroczu są ,,Planszówki na topie’’. W następnych latach ,,Matematyka w działaniu’’ oraz ,,Mistrz kodowania i robotyki’’.

Celem jest wzbogacenie wiedzy i nauczycielskich umiejętności w zakresie kreowania aktywności matematycznych u dzieci, rozwój logicznego myślenia, rozbudzenie matematycznej ciekawości, rozwijanie umiejętności poprzez współdziałanie i rówieśniczą współpracę oraz zaangażowanie rodziców.
Zadania projektowe będą realizować nauczyciele: Magdalena Jaworska oraz Marzena Piejko. 

Projekt „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” ma na celu rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. Postać Małego Misia – maskotka – pełni rolę przewodnika po świecie literatury . Przedszkolaki przez cały rok wykonują 8 modułów o różnej tematyce. Projekt realizuje kierunki polityki MEN w roku szkolnym 2022/2023, jak również rozwija współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

„Piękna Nasza Polska Cała” to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny, którego celem jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży. Przedszkolaki w każdym miesiącu wykonują 2 zadania do których włączają rodziców, dziadków, środowisko lokalne oraz zespołu ludowe. Projekt poprzez wykonywane zadania i wymianę doświadczeń integruje wiele placówek z Polski i Kresów.

Kampania Społeczna z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie wiedzę Ciebie, Ty zobacz mnie” ma ona na celu kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową. Poprzez zajęcia i filmy edukacyjne dzieci zapoznają się z pojęciem i sposobami pomocy ludziom z niepełnosprawnością wzrokową. 

„Samodzielni i odpowiedzialni w przedszkolu”

               – program pracy według planu daltońskiego.

W Przedszkolu Gminnym w Świeszynie realizowany jest autorski program „Samodzielni i odpowiedzialni w przedszkolu”, który opiera się na czterech podstawowych filarach planu daltońskiego: samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i refleksja. Innowacja zakłada przede wszystkim indywidualizację procesu wychowania i kształcenia dzieci w młodszym wieku przedszkolnym tak, aby wychować dziecko samodzielne, samostanowiące o sobie, świadome własnych mocnych i słabych stron.  Indywidualizacji procesu kształcenia będą służyć: praca z tablicą zadań, zróżnicowane zadania podczas wspólnych zajęć dydaktycznych, praca w parach i małych zespołach, obwód stacyjny, sprawdzanie własnej pracy, dziecko w roli eksperta, quizy wiedzy dziecięcej. Realizowany program jest w grupie dzieci 3-letnich i 4- letnich w roku szkolnym 2023/2024.

Kolejną innowacją pedagogiczną w przedszkolu jest „Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej” realizowana w grupie dzieci 4-letnich . Innowacja powstała , aby dać możliwość dzieciom na obcowanie z j. angielskim w naturalny sposób  w codziennych sytuacjach w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. Realizacja innowacji odbywa się przez metody aktywizujące , mini przedstawienia, z wykorzystaniem komputera oraz metodą inscenizacji. Poprzez wdrożone działania dzieci mają okazję do osłuchania się z językiem obcym, co przekłada się na używanie przez dzieci wyuczonych słów i zwrotów w sytuacjach codziennych.

Przedszkole czynne od 6.30 do 16.00

Zapraszamy

Kontakt

94 316-12-21

przedszkole.swieszyno@gmail.com
Świeszyno 45a,
76-024 Świeszyno